Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe pn. "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie Rąbino ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości"

Rąbino, dn.10.08.2018 r.


Zapytanie ofertowe
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20.05.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


Zamawiający: Gmina Rąbino

Adres korespondencyjny: Rąbino 27, 78-331 Rąbino
tel./fax: 943643347; e: mail: rabino@pocztazeto.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zmówienia pn.

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rąbino ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości”

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego

208 KBPobierz

Zapytanie ofertowe

1.3 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowo-cenowy

17.3 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowo-cenowy

802 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy

15.1 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy

677 KBPobierz