Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 03 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino w roku szkolnym 2022/2023

108 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rąbino

130 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rąbino

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 stycznia 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania pracownikom Urzędu Gminy Rąbino upoważnień do załatwiania spraw w moim imieniu

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 lutego 2022r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w wyniku wichury,która przeszła przez teren Gminy Rąbino

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 lutego 2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 07 lutego 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

86 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 07 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino do składania oświadczeń woli

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 marca 2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:"Przebudowa stadionu wraz z zapleczem sanitarnym w m. Rąbino na działkach nr 198/1,198/2,194/2 i 194/4 w formule -zaprojektuj i wybuduj"

52 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 marca 2022r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 marca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rąbino do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 marca 2022r. w sprawie upoważniania postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2022

334 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 marca 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rąbino na lata 2022-2024

289 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za 2022 rok

455 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy Rąbino na 2022 rok

398 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 130 i 8/1 obręb Rzecino, nr 88 obręb Rąbino, nr 13 obręb Modrzewiec, 150 i 151 obręb Lipie, 164 obręb Role”.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rąbino

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

121 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 kwietnia 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie zasad procedur ustalania i aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola i szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Rąbino

523 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rąbino, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczych,akcji ratowniczej,szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rąbino

411 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury Gminy Rąbino

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2022

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 maja 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

245 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Rąbino na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku

235 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 maja 2022r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rąbino

128 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 maja 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania,obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Rąbino,administrowanych przez Gminę Rąbino

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 23 maja 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:"Zakup komputerów przenośnych dla dzieci z terenu gminy Rąbino w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-granty PPGR"

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 maja 2022r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rąbino za rok 2021

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

144 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

221 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:"Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Batyń"

52 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku

5.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi – utwardzenie nawierzchni na działce nr 483 obręb Batyń, gmina Rąbino”

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 września 2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 06 września 2022r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie

131 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 06 września 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 września 2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:"Przebudowa drogi w miejscowości Batyń, działki nr 144/1, 143/1, 337/1, 199, 483 obręb Batń, gmina Rąbino".

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 września 2022r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Rąbino na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

358 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 września 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 września 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

169 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 03 października 2022r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 października 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rąbino do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 października 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 października 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 października 2022r. w sprawie ustalenia wysokości bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rąbino

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 października 2022r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

137 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 października 2022r. w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do delegowania Wójta Gminy do służbowych wyjazdów

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu hali sportowej i budynku szkoły, wymiana nawierzchni w hali sportowej i remont kotłowni w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie w formule zaprojektuj i wybuduj”

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 listopada w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup 2 samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Rąbino”

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 listopada w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Rąbino na rok 2023

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 listopada w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Rąbino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 listopada w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

456 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 listopada w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino

60 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 grudnia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 grudnia w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku elektrycznego

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 grudnia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 07 grudnia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Transport uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Rąbino ww komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r."

51 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 grudnia w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 grudnia w sprawie stanowiska kierowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

59 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 grudnia w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Rąbino

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 grudnia w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 grudnia w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 grudnia w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

218 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 grudnia w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Biała Góra

86 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu Gminy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością innych jednostek, powierzonych do użytkowania gminie

91 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą potwierdzania i weryfikacji sald kont księgowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 grudnia w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Rąbino

29 KBPobierzPodgląd pliku