Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie stanowiska kierowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rąbino

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Rąbino

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

172 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino w roku szkolnym 2023/2024

105 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2023.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 marca 2023r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

455 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 marca 2023r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rąbino

116 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 03 marca 2023r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie

657 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 marca 2023r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy Rąbino na 2023 rok

508 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 marca 2023r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 marca 2023r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn..: Przebudowa drogi na na działkach nr 263/7, 263/11,12 w miejscowości Rąbino"

54 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 marca 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

160 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za 2022 rok

568 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 03 kwietnia 2023r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rąbino

135 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 kwietnia 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: Zaprojektowanie i budowa świetlic wiejskich w technologii kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stare Ludzicko na dz. nr 60/25 i Dąbrowa Białogardzka na dz. nr 55/13”.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 kwietnia 2023r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Rąbino na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku

251 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rąbino

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu osobowego VOLKSWAGEN Transporter stanowiącego własność Gminy Rąbino i powołania Komisji Przetargowej

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Rąbino

269 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie aktualizacji Polityki ochrony danych osobowych

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Rąbino

235 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu osobowego VOLKSWAGEN Transporter stanowiącego własność Gminy Rąbino i powołania Komisji Przetargowej

207 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

164 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 maja 2023r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 maja 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

227 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rąbino oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026”.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

342 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nielepie

336 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 maja 2023r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rąbino za rok 2022

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 maja 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

579 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

127 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

512 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nielepie

257 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj”.

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 lipca 2023r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rąbino

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 lipca 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

28 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 lipca 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

78 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nielepie

172 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 07 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

51 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj”.

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

69 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rąbinie

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 września 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie do składania jednoosobowych oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 września 2023r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Rąbino upoważnień do dostępu i obsługi Centralnego Rejestru Wyborców

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 września 2023r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

362 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 września 2023r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Gminie Rąbino

358 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 września 2023r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 września 2023r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie w czasie jego nieobecności i udzielenia pełnomocnictwa.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 września 2023r. w sprawie wyznaczenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 września 2023r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino pełnomocnictwa do realizacji programu Ministerstwa Cyfryzacji "Laptop dla ucznia"

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 września 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

289 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 3 października 2023r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 5 października 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

282 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 października 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

181 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027

837 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

269 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rąbino

645 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Rąbino

66 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Rąbino na rok 2024

5.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Rąbino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino

60 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

162 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Rąbinie

662 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Rąbino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

106 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole w miejscowości Rąbino"

52 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie standardu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Rąbino

255 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

462 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, pługu i piaskarki"

51 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

214 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 98/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027

782 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu Gminy

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 100/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością innych jednostek, powierzonych do użytkowania gminie

88 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą potwierdzenia i weryfikacji sald kont księgowych na dzień 31 grudnia 2023 roku

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

71 KBPobierzPodgląd pliku