Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie stanowiska kierowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rąbino

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Rąbino

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

172 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino w roku szkolnym 2023/2024

105 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2023.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 marca 2023r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

455 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 marca 2023r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rąbino

116 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 03 marca 2023r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rąbinie

657 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 marca 2023r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy Rąbino na 2023 rok

508 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 marca 2023r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 marca 2023r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn..: Przebudowa drogi na na działkach nr 263/7, 263/11,12 w miejscowości Rąbino"

54 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 marca 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

160 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za 2022 rok

568 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 03 kwietnia 2023r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rąbino

135 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 kwietnia 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: Zaprojektowanie i budowa świetlic wiejskich w technologii kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stare Ludzicko na dz. nr 60/25 i Dąbrowa Białogardzka na dz. nr 55/13”.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 kwietnia 2023r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino gm. Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Rąbino na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku

251 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rąbino

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu osobowego VOLKSWAGEN Transporter stanowiącego własność Gminy Rąbino i powołania Komisji Przetargowej

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Rąbino

269 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie aktualizacji Polityki ochrony danych osobowych

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Rąbino

235 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego samochodu osobowego VOLKSWAGEN Transporter stanowiącego własność Gminy Rąbino i powołania Komisji Przetargowej

207 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

164 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 maja 2023r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 maja 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

227 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rąbino oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026”.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie

342 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nielepie

336 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 maja 2023r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rąbino za rok 2022

3.4 MBPobierzPodgląd pliku