Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

87 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2024-2027

872 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

111 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2024

326 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

133 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rąbino

106 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino w roku szkolnym 2024/2025

103 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

69 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu współpracy Gminy Rąbino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

515 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów na obszarze Gminy Rąbino

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 07 lutego 2024r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Rąbino wykonującym pracę przy monitorach ekranowych

209 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

220 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 marca 2024r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy Rąbino na 2024 rok

443 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 marca 2024r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy Rąbino

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 marca 2024r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

6.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 marca 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

277 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 kwietnia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 kwietnia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

142 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 kwietnia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

175 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 kwietnia 2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za 2023 rok

724 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

187 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rąbino

31 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 7 maja 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Wymiana pokrycia dachowego i remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Rąbino w formule zaprojektuj i wybuduj"

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 maja 2024r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rąbino za rok 2023

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 maja 2024r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rąbino

134 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 maja 2024r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

577 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 maja 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

250 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 maja 2024r. w sprawie ustalenia dwóch pełnomocników do reprezentowania Gminy Rąbino na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 maja 2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jedn. organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

329 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 maja 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Rąbino na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku

250 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 maja 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

115 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 maja 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

259 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w miejscowości Rąbino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 maja 2024r. w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego

760 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 5 czerwca 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

272 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 czerwca 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

104 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Rąbino

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rąbino

52 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 11 czerwca 2024r. w sprawie sprzedaży przyczepy ciężarowej rolniczej POM-ZŁOCIENIEC T070 stanowiącej własność Gminy Rąbino i powołania Komisji Przetargowej

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 52/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 czerwca 2024r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy Rąbino

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 czerwca 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

92 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

140 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie odwołania upoważnienia osobie wskazanej do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie w czasie jego nieobecności i udzielenia pełnomocnictwa

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

177 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 czerwca 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 09 lipca 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Rąbino

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 09 lipca 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Rąbino"

60 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 60/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 09 lipca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage'a Gminy Rąbino na portalu społecznościowym Facebook

57 KBPobierzPodgląd pliku