Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

87 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2024-2027

872 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

111 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2024

326 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

133 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rąbino

106 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino w roku szkolnym 2024/2025

103 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

69 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino w sprawie Programu współpracy Gminy Rąbino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

515 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów na obszarze Gminy Rąbino

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 07 lutego 2024r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rąbino

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Rąbino wykonującym pracę przy monitorach ekranowych

209 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

220 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 05 marca 2024r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy Rąbino na 2024 rok

443 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 marca 2024r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy Rąbino

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 marca 2024r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

6.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 22 marca 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

277 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 02 kwietnia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 kwietnia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

142 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 kwietnia 2024r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

175 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Rąbino z dnia 08 kwietnia 2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Rąbinie za 2023 rok

724 KBPobierzPodgląd pliku