Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rąbino

168 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych kandydatów na ławników i ławników

157 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące kontroli obowiązkowego ubezpieczenia rolników

156 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - podmioty wnoszące petycje do organów stanowiących gminy lub organu wykonawczego gminy

157 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych dotyczące spraw związanych z obsługą dowodów osobistych

157 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych dotyczące spraw związanych z ewidencją ludności

166 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

154 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w związku z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

149 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych dla osób zgłaszających projekt lub biorących udział w konkursach, konsultacjach, zebraniach, osób uczestniczących w głosowaniu w ramach funduszu sołeckiego

150 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino

155 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

160 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - procedura rekrutacyjna

144 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - zgłoszenie szkody do Urzędu Gminy Rąbino

147 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków

151 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rąbino w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, w związku z zapewnieniem funkcjonowania organów stanowiących gminy i dostępem do informacji publicznej o działalności tych organów

151 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - radni Rady Gminy Rąbino

150 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami gminy

156 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

151 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące rozgraniczeń nieruchomości

150 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - w związku z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej

478 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące usunięcia drzew i krzewów

149 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych dotyczące zmiany imienia i nazwiska

162 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne

239 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w związku z podatkami i opłatami

147 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego

140 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)

107 KBPobierzPodgląd pliku

Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП) (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) )

97 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - informacja dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

447 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - informacja dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

501 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - sprawy dotyczące przyznania rekompensaty lub dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

463 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

462 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń dla wnioskodawców o świadczenie dla sołtysów

462 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - informacja dla praktykantów odbywających staże i praktyki

494 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - przetwarzania danych osobowych - Centralny Rejestr Wyborców

333 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborczy powyżej 60 roku życia, który zgłasza potrzebę dowozu do lokalu wyborczego

99 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - Gminny zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rąbinie / grupa diagnostyczno pomocowa-nabór i obsługa danych członków do składu zespołu interdyscyplinarnego i/lub grupy diagnostyczno-pomocowej

61 KBPobierzPodgląd pliku