Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rąbino

72 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o dowodach osobistych

73 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o ewidencji ludności

61 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL

55 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska

83 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia do Urzędu Gminy Rąbino

36 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego

71 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

65 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rąbino w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą

60 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Rąbino

59 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla interesantów Urzędu Gminy Rąbino

69 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających projekt lub biorących udział w konkursach,konsultacjach,zebraniach,osób uczestniczących w głosowaniu w ramach funduszu sołeckiego

62 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Rąbino dot. przetwarzania danych osobowych

61 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Radnych Rady Gminy Rąbino

60 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dotyczących nagrywania dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Rąbino

64 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-sprawy dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

68 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

117 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. oświadczenia wymaganego od wykonawcy PZP

87 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna osób biorących udział w Sesji Rady Gminy Rąbino

61 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z przyznaniem dodatku energetycznego i mieszkaniowego

59 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z podatkami i opłatami

55 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami gminy

92 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-sprawy dotyczące wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

90 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-sprawy dotyczące rozgraniczeń nieruchomości

90 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-sprawy dotyczące usunięcia drzew i krzewów

89 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej

96 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-sprawy dotyczące kontroli obowiązkowego ubezpieczenia rolników

65 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych-sprawy dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

65 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

58 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie

70 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

76 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek)

61 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z rozpatrywaniem petycji)

58 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków)

59 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze-program "Czyste Powietrze"

466 KBPobierzPodgląd pliku