Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Od 28 grudnia 2006r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.

W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy.

Obowiązek zamieszczania dokumentów w publicznie dostępnym wykazie danych zgodnie z art. 21 ust. 1:

 • projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt zmian w tym dokumencie (przed skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekt zmian w tym dokumencie (przed skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa),
 • opinia wydawana w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia tej oceny, w przypadku gdy wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie jest zastrzeżona właściwość starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których nie jest zastrzeżona właściwość regionalnego dyrektora ochrony środowiska, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli organ ten wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeśli organ ten wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydawana dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony,
 • projekt gminnego programu ochrony środowiska przed skierowaniem go do postępowania
  z udziałem społeczeństwa,
 • opracowanie ekofizjograficzne sporządzane na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosek o wydanie zezwolenia i zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie innych niż powyżej nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • wniosek o wydanie zezwolenia i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • postanowienie, które stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w toku postępowania o wydanie decyzji, do wydania której organ ten jest właściwy,
 • postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w toku postępowania o wydanie decyzji, do wydania której organ ten jest właściwy,
 • wydawane dla przedsięwzięć postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdy organ ten jest organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie