Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Od 28 grudnia 2006r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.

W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy.

Obowiązek zamieszczania dokumentów w publicznie dostępnym wykazie danych zgodnie z art. 21 ust. 1:

 • projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt zmian w tym dokumencie (przed skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekt zmian w tym dokumencie (przed skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa),
 • opinia wydawana w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia tej oceny, w przypadku gdy wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie jest zastrzeżona właściwość starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których nie jest zastrzeżona właściwość regionalnego dyrektora ochrony środowiska, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli organ ten wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeśli organ ten wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydawana dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony,
 • projekt gminnego programu ochrony środowiska przed skierowaniem go do postępowania
  z udziałem społeczeństwa,
 • opracowanie ekofizjograficzne sporządzane na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosek o wydanie zezwolenia i zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie innych niż powyżej nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • wniosek o wydanie zezwolenia i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • postanowienie, które stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w toku postępowania o wydanie decyzji, do wydania której organ ten jest właściwy,
 • postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w toku postępowania o wydanie decyzji, do wydania której organ ten jest właściwy,
 • wydawane dla przedsięwzięć postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdy organ ten jest organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie