Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynatorzy do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Rąbino

Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej w składzie:

  1. Przewodniczący zespołu- Koordynator ds. dostępności- Patrycja Urbańska;
  2. Zastępca Przewodniczącego- Jerzy Czapnik;
  3. Członek zespołu- Juliusz Grudnicki.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

  1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenia minimalnych wymagań obiektów w zakresie ich dostępności;
  2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
  3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych;
  5. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;
  7. przedstawianie Wójtowi Gminy bieżącej informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe: Urząd Gminy Rąbino pokój nr 15. tel. 943643347 w. 39