Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer e rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu sprzedaży,
f)adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),

2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
4. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
5. decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnianie warunków sanitarnych sprzedaży. 
6. Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie pobiera się w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłaty wnosi się na rachunek Urzędu Gminy  w Rąbinie Pomorski Bank Spółdzielczy w Śwdwinie 59858100040000046220000001
wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Nie uiszczenie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności  opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym, że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy  w Rąbinie, pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy  Rąbino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń, pokój nr 15, tel. 93 3643538

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona na terenie Gminy Rąbino tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rąbino po uzyskaniu pozytywnej  opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  - nie krótszy niż 2 lata.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje  napojów:

        a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
        b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
         c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 3. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Podstawa prawna:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Gastronomia/Detal)

26 KBPobierzPodgląd pliku