Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer e rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu sprzedaży,
f)adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),

2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
4. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
5. decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnianie warunków sanitarnych sprzedaży. 
6. Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie pobiera się w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłaty wnosi się na rachunek Urzędu Gminy  w Rąbinie Pomorski Bank Spółdzielczy w Śwdwinie 59858100040000046220000001
wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Nie uiszczenie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności  opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym, że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy  w Rąbinie, pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy  Rąbino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń, pokój nr 15, tel. 93 3643538

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona na terenie Gminy Rąbino tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rąbino po uzyskaniu pozytywnej  opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  - nie krótszy niż 2 lata.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje  napojów:

        a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
        b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
         c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 3. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Podstawa prawna:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Gastronomia/Detal)

26 KBPobierz