Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 6. Opłatę za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Urzędu Gminy w Rąbinie Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 59858100040000046220000001
  przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (podstawa prawna: ustawa o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy  w Rąbinie, pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń, pokój nr 15, tel. 94 3653538

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy  Rąbino w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

 1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

   a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,
   b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
   c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

Załączniki:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

33 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

35 KBPobierzPodgląd pliku