Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny od osób prawnych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.).
 • Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokości podatku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie.

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne KOWR i Lasów Państwowych będące właścicielami, posiadaczami, użytkownikami wieczystymi gruntów obowiązane są:

 • składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu DEKLARACJE NA PODATEK ROLNY DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2, na dany rok podatkowy, na formularzu według wzoru  ustalonego  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • korygować DEKLARACJĘ DR-1 w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku (wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystania gruntu). Do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie jej przyczyn.

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na rachunek Urzędu Gminy w Rąbinie Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 59858100040000046220000001

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 9

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rąbinie - pokój nr 9.

Jednostka odpowiedzialna:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 11, telefon 94 3643347 wew. 39

UWAGI:
A. Zwolnienia i ulgi udzielane na wniosek.
1. Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
Po upływie 5 letniego okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o  75% i w drugim roku o 50%.
2. Ulga inwestycyjna – przysługuje w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi maksymalnie 25% poniesionych, udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat lub do wyczerpania limitu.
3. Zwalnia się od podatku rolnego grunty:

 • orne, łąki i pastwiska objęte melioracją w roku, w którym uprawy zostały zniszczone w skutek robót drenarskich,
 • gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków na okres – 5 lat,
 • gospodarstw rolnych utworzonych w drodze scalenia lub wymiany na okres – 1 rok,
 • gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie nie może  dotyczyć więcej niż 20 %powierzchni użytków lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata.

B. Zwolnienia ustawowe:

 • użytki klasy V, VI i VIz,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne,
 • grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę.

C. W przypadku nie wpłacenia raty podatku w ustawowym terminie wysyłała się upomnienie. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na siedzibę podatnika), celem podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Na wniosek podatnika ze względu na „ważny interes podatnika” lub „ważny interes publiczny” organ podatkowy może:
1) na podstawie art. 67 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.):

 • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność podatku na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2) na podstawie art. 67 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.):

 • rozłożyć zaległość podatkową na raty wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odroczyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę,

3) na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa:

 • umorzyć zaległość podatkową (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).

Wnioski o odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy i o umorzenie zaległości podatkowej zwolnione są od opłaty skarbowej.