Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2019., poz.1170 z późn. zm.)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. ( np. nabycie nieruchomości, zbycie, dzierżawa, rozbiórka budynku, itd.).
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość obowiązku podatkowego,a w szczególności nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych będące właścicielami, posiadaczami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości są obowiązane:

  • składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu DEKLARACJE NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2 na dany rok podatkowy na formularzu według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z  2019 r., poz. 1104) , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego,
  • korygować DEKLARACJĘ DN-1 w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku (wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości). Do deklaracji  należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać - bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia- na rachunek Urzędu Gminy w Rąbinie – Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy- pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawie ulg o odroczenie płatności, rozłożenie płatności podatku na raty lub umorzenie wydawana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rąbinie - pokój nr 9.

Jednostka odpowiedzialna:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 11, telefon 94 3643347 wew.39

Uwagi:
A. W przypadku nie wpłacenia raty podatku w ustawowym terminie wystawia się upomnienie. Zaległość należy uregulować w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na siedzibę podatnika) celem podjęcia czynności egzekucyjnych.
B. Na wniosek podatnika ze względu na „ważny interes podatnika” lub „ważny interes publiczny” organ podatkowy może:
1. na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.):

  • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
  • rozłożyć płatność podatku na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2. na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.):

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

3. na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa:

  • umorzyć zaległość podatkową (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).

Wnioski o odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy i o umorzenie zaległości podatkowej zwolnione są od opłaty skarbowej.