Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeprowadzenie ekshumacji

Wymagane dokumenty:
Oryginał zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Rąbino- stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej, pokój Nr 15,tel. 94 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Zgoda na ekshumację, przyjęcie jej i wykonanie, nadzór w wypadku wykonywania przez inne zakłady Usług Pogrzebowych.
 2. Do 14 dni: 

Jednostka odpowiedzialna:

 1. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 15
 2. Osoba pełniąca nadzór nad cmentarzem

Podstawa prawna:

 1. Art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm.).
 2. § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783 z póżn.zm.).

Uwagi:

I.   Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok są:

 1. pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej,
 2. krewni zstępni,
 3. krewni wstępni,
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 6. organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
 7. inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały. 

II. Ekshumację zwłok - do 20 lat od pochowania - przeprowadza się w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie – przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.