Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeprowadzenie ekshumacji

Wymagane dokumenty:
Oryginał zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Rąbino- stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej, pokój Nr 15,tel. 94 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Zgoda na ekshumację, przyjęcie jej i wykonanie, nadzór w wypadku wykonywania przez inne zakłady Usług Pogrzebowych.
 2. Do 14 dni: 

Jednostka odpowiedzialna:

 1. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 15
 2. Osoba pełniąca nadzór nad cmentarzem

Podstawa prawna:

 1. Art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm.).
 2. § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783 z póżn.zm.).

Uwagi:

I.   Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok są:

 1. pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej,
 2. krewni zstępni,
 3. krewni wstępni,
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 6. organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
 7. inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały. 

II. Ekshumację zwłok - do 20 lat od pochowania - przeprowadza się w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie – przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.