Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

152 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

538 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Projekt Techniczny

280 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 – Przedmiar Robót

309 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 – Plan Orientacyjny (rys. 0)

329 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 – Plan zagospodarowania terenu (rys 1.1)

847 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 – Plan zagospodarowania terenu (rys 1.2)

636 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 – Projekt Umowy

347 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki nr 7 – Formularz Ofertowy

122 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki nr 8 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki nr 9 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

47 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

44 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14 – Opinia Geotechniczna

8.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 15 - Profil Podłużny (rys. 2.1)

279 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 15 - Profil Podłużny (rys. 2.2)

295 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 16 – Przekroje Konstrukcyjne (rys.3)

724 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 17 – Przekroje Poprzeczne (rys. 4.1)

358 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 17 – Przekroje Poprzeczne (rys. 4.2)

367 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 18 – Kosztorys Ofertowy

15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 19 – Tabela Robót

198 KBPobierzPodgląd pliku