Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Rąbino
Stanowisko ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
parter, pokój nr 3
tel. (94) 364 33 47 w. 32
e-mail: usc@rabino.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do środy i piątek od 715 do 1515
czwartek od 800 do 1600

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015 r.poz.388 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia,  do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 Sposób załatwienia sprawy:

  • wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

 Odbiór dokumentu:

  • osobiście lub listownie

Termin załatwienia sprawy:         

  • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego,  w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino.

Opłaty:

Opłata skarbowa w kwocie:  17,00 zł
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Rąbino
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

z dopiskiem: z tytułu opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.

Uwagi

Strona może być zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli we wniosku  o wydanie zaświadczenia wskaże cel, który zgodnie z  ustawą o opłacie skarbowej nie podlega tej opłacie.

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

34 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

54 KBPobierz