Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zrzesza gminy z terenu województwa koszalińskiego, leżące w dorzeczu rzeki Parsęty. Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza rzeki Parsęty poprzez:

- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej,
- ukierunkowanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,
- reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw,
- przedstawianie organom władzy państwowej i administracji rządowej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku,
-wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań