Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino" dla terenu położonego w obrębie goodezyjnym Jezierzyce.

 

                                                                                  Rąbino,dnia17.06.2008r.

      

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino”

dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jezierzyce.

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rąbino uchwały nr XVI/78/08 z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino”, przyjętego  uchwałą nr III/21/02 Rady Gminy Rąbino z dnia 30 grudnia 2002 r. Zmiana obejmuje teren działek nr 1 i 8 położonych  w obrębie  ewidencyjnym Jezierzyce, Gmina Rąbino.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w terminie do 14 lipca 2008r.

Wnioski należy składać na piśmie, w godzinach urzędowania, w siedzibie Urzędu Gminy Rąbino, 78 - 331 Rąbino  27, pokój Nr 15.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

WÓJT GMINY RĄBINO

mgr Krzysztof Majewski