Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jezierzyce.

Rąbino,  17.06.2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jezierzyce.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r.
Nr 127, poz. 880 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rąbino uchwały nr XVI/79/08
z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, Gmina Rąbino. Zakres opracowania  obejmuje teren  działek numer ewidencyjny 1 i 8 obręb Jezierzyce, Gmina Rąbino.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do dnia 14 lipca 2008 roku. Wnioski należy składać na piśmie, w godzinach urzędowania, w siedzibie Urzędu Gminy Rąbino, 78 - 331  Rąbino 27, pokój Nr 15.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

WÓJT GMINY RĄBINO

mgr Krzysztof Majewski