Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny od osób fizycznych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888).
 • Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 • Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 • Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 • Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 220m3 ceny drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa  za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość podatku a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wymagane dokumenty:

 1. W terminie 14 dni od powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku - osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami, wieczystymi użytkownikami lasów ( z wyłączeniem osób wymienionych w pkt 2 ) obowiązane są złożyć INFORMACJĘ O LASACH IL -1 wraz z załącznikami wg  wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. ( Dz. U. Z 2019 r., poz. 1126).
 2. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W formularzu IL -1 należy podać dane dotyczące lasów podlegających opodatkowaniu. W załączniku do informacji o lasach ZIL-1 należy podać dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. W załączniku do informacji o lasach ZIL-2 należy podać dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. W przypadku korekty informacji z uwagi na wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku do formularza IL -1 należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Rąbinie- pokój 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia formularza informacji IL -1 wydawana jest decyzja w sprawie ustalenia lub zmiany wymiaru podatku leśnego. W tym samym terminie  wydawana jest decyzja w sprawie rozłożenia płatności podatku na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia zaległości.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 11, telefon 94 3643347 wew. 39

A. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU LEŚNEGO - WYMIENIONE W DECYZJI PODATKOWEJ:
I    rata - do 15 marca każdego roku,
II   rata - do 15 maja każdego roku,
III  rata - do 15 września każdego roku,
IV   rata - do 15 listopada każdego roku.

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ U INKASENTÓW ( SOŁTYSÓW), NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY - POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE wskazany w decyzji podatkowej.

Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Zaległość winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) celem podjęcia czynności egzekucyjnych

B. Na wniosek podatnika, ze względu na „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" organ podatkowy może:
1) na podstawie art. 67 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.):

 • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2) na podstawie art. 67 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa

 • rozłożyć zaległość podatkową na raty wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odroczyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę,

3) na podstawie art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa :

 • umorzyć zaległość podatkową  (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).

Wnioski o odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy i umorzenie zaległości podatkowej zwolnione są od opłaty skarbowej.