Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.  Z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, (np. nabycie nieruchomości, zbycie, dzierżawa, rozbiórka budynku).
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wymagane dokumenty:

 1. W terminie 14 dni od powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku -osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami, wieczystymi użytkownikami( z wyłączeniem osób wymienionych w pkt 2 )obowiązane są złożyć organowi podatkowemu INFORMACJĘ O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH, BUDOWLANYCH IN-1 wraz z załącznikami według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. ( Dz. U z 2019 r., poz. 1104).
 2. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W formularzu IN-1 należy podać dane dotyczące nieruchomości i obiektów budowlanych. W załączniku do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – ZIN-1 należy podać dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. W załączniku do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2 należy podać dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
W przypadku korekty informacji spowodowanej  wygaśnięciem obowiązku podatkowego lub zaistnieniem zmian mających wpływ na wysokość podatku do formularza IN-1 należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Rabinie, pokój Nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Terminie 1 miesiąca od dnia złożenia formularza informacji IN-1 wydawana jest decyzja w sprawie ustalenia lub zmiany wysokości podatku od nieruchomości. W tym samym terminie wydawana jest decyzja w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia-patrz UWAGI lit. C.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 11, telefon 94 3643347 wew. 39

Uwagi:

A. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI -WYMIENIONE W DECYZJI PODATKOWEJ:
I    rata - do 15 marca każdego roku,
II   rata - do 15 maja każdego roku,
III  rata - do 15 września każdego roku,
IV   rata - do 15 listopada każdego roku,

B.  WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ U INKASENTÓW ( SOŁTYSÓW),NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO - Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie wskazany w decyzji podatkowej.
Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Zaległość winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy, który przesyła się do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Na wniosek podatnika ze względu na "ważny interes podatnika" lub "ważny interes publiczny" organ podatkowy może: 
1) na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz 900 z późn. zm.):

 • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność podatku na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2)  na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.):

 • rozłożyć na raty zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odroczyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę,

3) na podstawie art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa:

 • umorzyć zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).

Wnioski o odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy i umorzenie zaległości podatkowej zwolnione są od opłaty skarbowej.