Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transporowych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1731)

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany? 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
 • autubusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofanu tego pojazdu z ruchu.

Wymagane dokumenty:

 1. Właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu zobowiązani są:

 • składać do 15 lutego organowi podatkowemu DEKLARACJĘ NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 Z ZAŁĄCZNIKIEM DT-1A na dany rok podatkowy według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów (Dz. U. Nr 232 poz. 1969 z 21 listopada 2005 r.), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • korygować DEKLARACJĘ DT-1 w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy w Rąbinie PBS Świdwin- 59858100040000046220000001  lub do kasy Urzędu Gminy w Rąbinie, pokój nr 6.
Do składanej deklaracji należy załączyć umowę kupna - sprzedaży lub fakturę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy- pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zaległości podatkowej  - patrz UWAGI lit. B,C - wydawana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rąbinie - pokój nr 9.

Jednostka prowadząca:
Stanowisko ds. podatków i opłat, pokój nr 6, telefon 94 364 33 47 w. 36

Uwagi:

A.
 Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakłada lub jednostka organizacyjna posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.
 
B. Terminy płatności:
1. podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia:

 • 15 lutego każdego roku,
 • 15 września każdego roku,

2. jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
    1/ po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego podatek za dany rok płatny jest w dwóch równych ratach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

     2/ po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 
C. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 745 z późn. zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę należy uiścić w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do urzędu skarbowego celem podjęcia czynności egzekucyjnych.
 
D. Na wniosek podatnika ze względu na "ważny interes podatnika" lub "ważny interes publiczny" organ podatkowy może:
1. na podstawie art. 67 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja  Podatkowa

 • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność podatku na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2. Na podstawie art. 67 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja   Podatkowa

 • umorzyć zaległość podatkową (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).