Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transporowych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1731)

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany? 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
 • autubusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofanu tego pojazdu z ruchu.

Wymagane dokumenty:

 1. Właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu zobowiązani są:

 • składać do 15 lutego organowi podatkowemu DEKLARACJĘ NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 Z ZAŁĄCZNIKIEM DT-1A na dany rok podatkowy według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów (Dz. U. Nr 232 poz. 1969 z 21 listopada 2005 r.), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • korygować DEKLARACJĘ DT-1 w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy w Rąbinie PBS Świdwin- 59858100040000046220000001  lub do kasy Urzędu Gminy w Rąbinie, pokój nr 6.
Do składanej deklaracji należy załączyć umowę kupna - sprzedaży lub fakturę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy- pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zaległości podatkowej  - patrz UWAGI lit. B,C - wydawana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rąbinie - pokój nr 9.

Jednostka prowadząca:
Stanowisko ds. podatków i opłat, pokój nr 6, telefon 94 364 33 47 w. 36

Uwagi:

A.
 Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakłada lub jednostka organizacyjna posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.
 
B. Terminy płatności:
1. podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia:

 • 15 lutego każdego roku,
 • 15 września każdego roku,

2. jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
    1/ po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego podatek za dany rok płatny jest w dwóch równych ratach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

     2/ po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 
C. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 745 z późn. zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę należy uiścić w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy i przesyła do urzędu skarbowego celem podjęcia czynności egzekucyjnych.
 
D. Na wniosek podatnika ze względu na "ważny interes podatnika" lub "ważny interes publiczny" organ podatkowy może:
1. na podstawie art. 67 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja  Podatkowa

 • odroczyć termin płatności podatku (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność podatku na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),

2. Na podstawie art. 67 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja   Podatkowa

 • umorzyć zaległość podatkową (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).