Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wymagane dokumenty
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy w Rąbinie, pokój nr 9,tel. 094 3643347
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie o wydzierżawienie gruntu wszczyna się na wniosek zaineresowanego lub z Urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na zebraniu niezbędnych opinii, sprawdzeniu księgi wieczystej oraz danych w ewidencji gruntów podejmowana jest decyzja o formie wydzierżawienia nieruchomości (przetargowa lub bezprzetargowa). Następnie sporządzane są wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i publikowane na tablicy ogłoszeń i w prasie.
3. Odpowiedź o możliwości wydzierżawienia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu wydzierżawiania nieruchomości mają charakter spraw cywilno - prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na realizację wniosków.
5. Umowy dzierżawy zawierane są na czas nieoznaczony lub oznaczony.
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa, pokój nr 2,tel. 094 3643347

Podstawa prawna :

  1. Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 02 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino (Dz.Urz. WZ Nr 120, poz.2170)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr.102,poz.651 z późn.zm.)