Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wymagane dokumenty
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy w Rąbinie, pokój nr 9,tel. 094 3643347
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie o wydzierżawienie gruntu wszczyna się na wniosek zaineresowanego lub z Urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na zebraniu niezbędnych opinii, sprawdzeniu księgi wieczystej oraz danych w ewidencji gruntów podejmowana jest decyzja o formie wydzierżawienia nieruchomości (przetargowa lub bezprzetargowa). Następnie sporządzane są wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i publikowane na tablicy ogłoszeń i w prasie.
3. Odpowiedź o możliwości wydzierżawienia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu wydzierżawiania nieruchomości mają charakter spraw cywilno - prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na realizację wniosków.
5. Umowy dzierżawy zawierane są na czas nieoznaczony lub oznaczony.
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa, pokój nr 2,tel. 094 3643347

Podstawa prawna :

  1. Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 02 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino (Dz.Urz. WZ Nr 120, poz.2170)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr.102,poz.651 z późn.zm.)