Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy

UCHWAŁA NR VI /38/2003 RADY GMINY w RĄBINIE

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino.

    Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Rąbinie uchwala, co następuje:

                                                                                        § 1

Uchwala się Statut Gminy Rąbino stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                            

                                                                                         § 2

Tracą moc: uchwała Nr XIII/59/96 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Koszalińskiego Nr 30 , poz. 99 z 1996 roku.);

uchwała  Nr VII/47/99 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 19 marca 1999 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 10, poz. 120);

uchwała Nr IX/60/99 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 7 czerwca 1999 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 16, poz. 211);

uchwała Nr XXXIII/160/01 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino  ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54, poz. 1606);

uchwała Nr XXXVIII/ 178/02 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 717).


                                                                                         § 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


                                                                                                                Przewodniczący Rady 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
Mirosław Woźniakstatut

140 KBPobierz