Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy

UCHWAŁA NR VI /38/2003 RADY GMINY w RĄBINIE

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino.

    Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Rąbinie uchwala, co następuje:

                                                                                        § 1

Uchwala się Statut Gminy Rąbino stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                            

                                                                                         § 2

Tracą moc: uchwała Nr XIII/59/96 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Koszalińskiego Nr 30 , poz. 99 z 1996 roku.);

uchwała  Nr VII/47/99 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 19 marca 1999 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 10, poz. 120);

uchwała Nr IX/60/99 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 7 czerwca 1999 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 16, poz. 211);

uchwała Nr XXXIII/160/01 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino  ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54, poz. 1606);

uchwała Nr XXXVIII/ 178/02 Rady Gminy w Rąbinie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rąbino ( Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 717).


                                                                                         § 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


                                                                                                                Przewodniczący Rady 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
Mirosław Woźniakstatut

140 KBPobierz