Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

164 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino oraz nadania jej Statutu

48 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym, zadania własnego Gminy Rąbino dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rąbino

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Rąbino

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rąbino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

478 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela z Gminy Rąbino do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

459 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2020-2027

852 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

778 KBPobierzPodgląd pliku