Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

Projekt pt. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji projektu od 20 kwietnia 2020 r. do dnia 20 października 2020 r.

Projekt przyczynia się w prosty i szybki sposób do pozyskania dodatkowych środków finansowych na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.
W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej.

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 14 osób (beneficjentów) – uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielepie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Rąbino. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z oprogramowaniem, które zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rąbino.

Efektem, rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej wynosi: 42881,40 zł brutto.

Wskaźnikami rezultatu jest wsparcie dwóch szkół tj. Szkoły Podstawowej w Nielepie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie, a także 14-stu uczniów, którzy skorzystali z programu. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystywany zostanie na cele szkolne.

Grant „Zdalna Szkoła w Gminie Rąbino” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.