Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

1.1 MBPobierz

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

603 KBPobierz

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

709 KBPobierz

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2019-2027

5.3 MBPobierz

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

383 KBPobierz