Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana nazwiska

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino-
59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie pokój Nr 3.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 5. Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 7. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  1. nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
  2. na nazwisko używane,
  3. na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  4. na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 8. Nie dokonuje się zmiany nazwiska w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba posiada członków rodziny o tym nazwisku.
 9. Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 10. Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC
 11. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr  220, poz. 1414 z późn.  zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 783 ).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.
 2. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.

Załączniki:

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej

42 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej

41 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby dorosłej

42 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby dorosłej

38 KBPobierz