Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana imienia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy- 59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie pok. Nr 3.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 7. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  1. imienia ośmieszającego,
  2. na imię używane,
  3. na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
  4. na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 8. Zmiana imienia następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 9. Wniosek o zmianę imienia składa się do wybranego Kierownika USC.
 10. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze późn.  zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.r. poz. 783 ).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.
 2. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej

Załączniki:

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej

42 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej

41 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej

42 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej

38 KBPobierz