Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą  kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie
78-331 Rąbino
pokój Nr 3
tel. 943643347 w. 32

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego -  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.

Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat

Uwagi:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do  urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości  celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino - 59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Rąbinie  oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane do 14 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783).

Wymagane wnioski i dokumenty:

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

 1. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego
 2. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 3. jeżeli nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 4. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 5. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 6. podać dane przyszłego małżonka: nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe

ZAŁĄCZNIKI:

Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Załączniki: