Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

713 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

681 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

664 KBPobierz

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego – aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.
 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino - 59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny  lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
 2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23).

Wymagane załączniki:

 1. Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Załączniki do pobrania

 1. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia;
 2. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa;
 3. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu.