Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

713 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

681 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

664 KBPobierz

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego – aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.
 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino - 59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny  lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
 2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23).

Wymagane załączniki:

 1. Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Załączniki do pobrania

 1. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia;
 2. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa;
 3. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu.