Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. OPŁATY: a. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony, b. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny, c. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, d. 26 zł – opłata skarbowa za inne zaświadczenia.
  Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino- 59 8581 0000 4000 00462 2000 0001.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do miesiąca.

UWAGI:

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu.

Załączniki:

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

37 KBPobierz

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

51 KBPobierz

Pełnomocnictwo

26 KBPobierz
33 KBPobierz