Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o  uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Dokumenty, o których mowa poniżej w sekcji „UWAGI”.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

39 zł - opłata skarbowa za uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino - 59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie.

Termin odpowiedzi:

Do 1-go. miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
 2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.r. poz. 783).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz. U. z  2015 r. , poz. 583 z późn. zm.). 

Wymagane załączniki:

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilne

Załączniki:

Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego

37 KBPobierz

Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego

36 KBPobierz