Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie błędu w aktach stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za sprostowanie aktu stanu cywilnego. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino- 59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

  1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
  2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, w formie czynności materialno-technicznej.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Załączniki: