Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Odtworzenie / ustalenie zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu urodzenia/ aktu małżeństwa/ aktu zgonu.
 2. Dowód potwierdzający zdarzenie
 3. Inne dowody - dokumenty urzędowe,
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego  po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino nr rachunku  59 8581 0000 4000 00462 2000 0001.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rąbinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające  sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 2. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
 3. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Załączniki:

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

33 KBPobierz

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

37 KBPobierz

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

38 KBPobierz

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

40 KBPobierz

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

35 KBPobierz

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

38 KBPobierz