Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Odtworzenie / ustalenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu urodzenia / aktu małżeństwa/ aktu zgonu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 3. Inne dokumenty urzędowe do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

39 zł - opłata skarbowa za odtworzenie aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rąbino nr rachunku  59 8581 0000 4000 00462 2000 0001.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego Rąbino.

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rąbinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rąbinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
 2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte.  
 3. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23).

Załączniki:

Wniosek o odtworzenie/ustalenie treści aktu urodzenia

35 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o odtworzenie/ustalenie treści aktu urodzenia

49 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o odtworzenie/ustalenie treści aktu małżeństwa

43 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o odtworzenie/ustalenie treści aktu małżeństwa

51 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o odtworzenie/ustalenie treści aktu zgonu

34 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o odtworzenie/ustalenie treści aktu zgonu

58 KBPobierzPodgląd pliku