Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pozycia małżeńskiego

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC m.st. Warszawy.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego Rąbino.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego Rąbino, w zakresie przekazania wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Termin odpowiedzi:

Informacji o terminie wręczenia medalu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rąbinie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

Wymagane załączniki:

Brak.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475.
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743 z późn. zm.)