Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Rąbinie  przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • pełnomocnik rodziny.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783).

Wymagane załączniki:

Brak.