Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin.

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie
Rąbino 27, 78-331 Rąbino
tel. 943643347 w. 32

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka.

UWAGI:

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 2. Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia.
 3. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność prawnych, w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. - pełnomocnik.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia
i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości  17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego  
  (Dz. U. z  2014 r. , poz. 1741);
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz. U. z  2015 poz. 583 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783).

Wymagane wnioski i dokumenty:

Do wglądu:

 1. dokumenty tożsamości rodziców;
 2. cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające  stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.