Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin.

Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie
Rąbino 27, 78-331 Rąbino
tel. 943643347 w. 32

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka.

UWAGI:

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 2. Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia.
 3. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność prawnych, w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. - pełnomocnik.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia
i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości  17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego  
  (Dz. U. z  2014 r. , poz. 1741);
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz. U. z  2015 poz. 583 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783).

Wymagane wnioski i dokumenty:

Do wglądu:

 1. dokumenty tożsamości rodziców;
 2. cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające  stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.