Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymagane dokumenty:

  1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
  2. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.
  3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości pełnomocnika (do wglądu) i pełnomocnictwo udzielone mu w imieniu osoby którą reprezentuje.
  4. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika – dowód  uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo.

Opłaty:

  1.  Czynności związane z wymeldowaniem  nie podlegają opłatom.
  2. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika opłata wynosi 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Rąbino
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 3

Termin  i sposób załatwienia sprawy:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.

Wymeldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego urzędu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2018 r. poz.1384 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000).

Załączniki:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

44 KBPobierzPodgląd pliku