Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wymagane dokumenty:

  1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
  4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości pełnomocnika (do wglądu) i pełnomocnictwo udzielone mu w imieniu osoby którą reprezentuje,
  5. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo.

Opłaty:

  1. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy 17 zł.
  2. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Rąbino - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 3

Termin i sposób załatwiania sprawy:

W wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.

Uwagi:

W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.

Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2018 r. poz.1382 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000)

Załączniki:

Zgłoszenie pobytu czasowego

157 KBPobierzPodgląd pliku