Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Tryb zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w kraju:

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy.
  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać
  w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Tryb zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za granicą:

 • Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

UWAGA:

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą poczty lub telefaksu, należy przekazać dowód osobisty pocztą lub osobiście!

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, lub przekazać go właścicielowi dokumentu.

Załączniki:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

309 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (dokument edytowalny)

114 KBPobierzPodgląd pliku