Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Rąbino o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Rąbino w 2015 roku dotacji celowej spółkom wodnym

Realizując zapisy § 3 Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr IV/15/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych Wójt Gminy Rąbino informuje, o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, znajdujących się naw obrębie administracyjnym Gminy Rąbino.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w.w zadań w budżecie Gminy Rąbino w 2015 roku wynosi 1.000.00 zł.(jeden tysiąc złotych).

Wnioski o dotację , wg wzoru określonego  w załączniku Nr 1 do ww. uchwały, należy składać w terminie do 19 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Rąbino.

Formularz wniosku dostępny na stronie www.bip.rabino.pl

Rąbino 15 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy Rąbino
Krzysztof Majewski

Załączniki:

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Rąbino z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie:zasad udzielania,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych

49 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

657 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z realizacji zadania

669 KBPobierzPodgląd pliku