Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Zakres świadczonej usługi:

Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnia wolę spadkodawcy (testament).

Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o sporządzeni testamentu alograficznego.
 2. Dowód osobisty spadkodawcy (do wglądu).
 3. Dowody osobiste świadków (do wglądu).
 4. Dowód dokonania (uiszczenia) opłaty skarbowej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Rąbino; Rąbino 27, pokój nr 8.

Termin załatwienia sprawy:

Protokół przyjęcia oświadczenia sporządza się w dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej i dwóch światków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretarz Gminy. Nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie testamentu alograficznego.

Komórka organizacyjna:

Sekretarz Gminy Rąbino.

Opłaty

Opłata skarbowa: 22zł - za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
Opłatę skarbową należy  wnieść na konto w  Banku Spółdzielczym w Świdwinie Nr : 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje.
 2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwołania i unieważnienia regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dodatkowe:

 1. Testament alograficzny jest formą testamentu zwykłego, która polega na tym, że Spadkodawca w obecności dwóch światków oświadcza swoją wole ustnie wobec Sekretarza Gminy.
 2. Ustne oświadczenie Spadkodawcy spisuje się w protokole (sporządzonym maszynowo lub odręcznie) z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się Spadkodawcy w obecności świadków. Protokół winien być podpisany przez Spadkodawcę, przez osobę wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli Spadkodawca nie może podpisać protokołu, odnotowuje się to w protokole z podaniem przyczyny braku podpisu- pod taka adnotacją podpisuje się urzędnik sporządzający protokół.
  Stosownie do art. 951 § 3 Kodeksu cywilnego nie mogą w ten sposób sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
 3. Świadkiem testamentu alograficznego nie może być osoba:
  1. nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona);
  2. niewidoma, głucha lub niema;
  3. nie mogąca czytać i pisać;
  4. nie władająca językiem polskim;
  5. skazana  prawomocnym wyrokiem sądowym  za fałszywe zeznania;
  6. dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 4. Ustalenie terminu złożenia oświadczenia może nastąpić drogą bezpośrednią (osobiście lub telefonicznie) lub przez formularz wniosku.
 5. Wzór wniosku oraz protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu alograficznego tj. złożenia przed Sekretarzem Gminy oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w trybie art. 951 Kodeksu  cywilnego stanowi załącznik do karty.

Podstawa prawna

Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Formularz wniosku .
 2. Wzór protokołu.

Załączniki:

Wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)

17.2 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)

78 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół spisany na okoliczność przyjęcia ustnego oświadczenia na wypadek śmierci

31 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół spisany na okoliczność przyjęcia ustnego oświadczenia na wypadek śmierci

62 KBPobierzPodgląd pliku