Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiór aktów prawa miejscowego

Nr uchwały
i data
TematykaSposób podania do publicznej wiadomościData wejścia
w życie
Zmiany wprowadzone
w aktach prawa miejscowego
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
STATUT GMINY
Nr
VI/38/2003
z dnia 11.04.2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 60,
poz. 1092
15.08.2003
Uchwała Nr
XI/65/03
Rady Gminy Rąbino
z dnia
5 grudnia 2003r.
Uchwała Nr
XXXI/148/05

Rady Gminy Rąbino
z dnia
28 września 2005r.
Uchwała Nr
XVII/82/08
Rady Gminy Rąbino
z dnia
17 marca 2008r.
Uchwała
Nr XXVI/117/09

Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 lutego 2009r.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
Nr
V/31/03
z dnia
25.02.2003r.
w sprawie podziału Gminy Rąbino na sołectwa
Dz. Urz. WZ
Nr 31
poz. 461
03.05.2003
STATUTY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Nr
XXVIII/138/05
z dnia
28.06.2005r.
w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 72
poz. 1545
24.09.2005
ALKOHOL
Nr
III/23/02
z dnia
30.12.2002r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rąbino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz. Urz.
z 2003r.
Nr 1
poz. 22
25.01.2003
Nr
III/22/02
z dnia
30.12.2002r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Dz. Urz. WZ
Nr 1
poz. 21
25.01.2003
BUDŻET GMINY
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  23.03.2017r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2016 r.
Dz. Urz.
z dnia 25.10.2017r. poz. 4266
25.10.2017
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  23.03.2016r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2015 r.
Dz. Urz.
z dnia 02.05.2016r. poz. 1777
02.05.2016
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  27.03.2015r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2014 r.
Dz. Urz.
z dnia 05.05.2015r. poz. 1688
05.05.2015
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  21.03.2014r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2013 r.
Dz. Urz.
z dnia 13.05.2014r. poz. 2080
13.05.2014
Nr
XXIV/91/2017
z dnia
30 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2017
Dz. Urz. WZ
z dnia 16.02.2017r.
poz. 758
01.01.2017
Uchwała Nr XXV/98/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 15 lutego 2017
Uchwała Nr XXVI/106/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 marca 2017
Uchwała Nr XXVII/114/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2017
Uchwała Nr XXVIII/117/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 sierpnia 2017
Uchwała Nr XXIX/119/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 27 września 2017
Uchwała Nr XXXI/125/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 listopada 2017
Nr
XIII/47/2015
z dnia
30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2016
Dz. Urz. WZ
z dnia 12.01.2016r.
poz. 161
01.01.2016
Uchwała Nr XIV/50/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 24 lutego 2016
Uchwała Nr XV/59/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 31 marca 2016
Uchwała Nr XVI/61/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 kwietnia 2016
Uchwała Nr XVIII/69/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2016
Uchwała Nr XIX/73/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 31 sierpnia 2016
Uchwała Nr XX/75/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 września 2016
Uchwała Nr XXI/79/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 03 listopada 2016
Uchwała Nr XXII/83/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 listopada 2016
Uchwała Nr XXIII/85/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2016
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Nr
XVIII/65/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino"
Dz. Urz.
z dnia 22.07.2016r.
poz. 3012
05.08.2016
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr P-1.4131.166.2016.AB
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 19 lipca 2016r.
w sprawie uchwały
Nr XVIII/65/2016
Uchwała Nr XXVII/110/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2017
ODPADY KOMUNALNE
Nr
XXVII/108/2017
z dnia
29.06.2017 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rąbino
Dz. Urz.
z dnia 28.07.2017r.
poz. 3327
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr P-1.4131.279.2017.AB
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 17 lipca 2017r.
w sprawie uchwały
Nr XXVII/108/2017
Nr
XVIII/66/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
Dz. Urz.
z dnia 04.07.2016r.
poz. 2634
18.07.2016
Nr
XVIII/67/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz.
z dnia 04.07.2016r.
poz. 2635
18.07.2016
Nr
XVIII/68/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz.
z dnia 28.07.2016r.
poz. 3062
11.08.2016
Uchwała Nr XXVII/109/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2017
Nr
XXIV/118/2012
z dnia
04.12.2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
Dz. Urz.
z dnia 10.01.2013r.
poz. 139
01.07.2013
DODATKI MIESZKANIOWE
Nr
XII/71/03
z dnia
30.12.2003r.
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy obliczaniu dodatków mieszkaniowych
Dz. Urz. WZ
z 2004 r.
Nr 6
poz. 114
08.02.2004
DOŻYWIANIE
Nr
XXXVII/181/2014
z dnia
28.03.2014 r.
w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Dz. Urz. WZ
z dnia 8.04.2014r.
poz. 1560
23.04.2014
DROGI PUBLICZNE
Nr
XXXIX/131/09
z dnia
05.06.2009r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z 2009 r.
Nr 62
Poz. 1665
23.09.2009
EDUKACJA
Nr
XXV/97/2017
z dnia
15.02.2017 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z form wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia 16.03.2017 r. poz.1176
Nr
XXXIII/170/05
z dnia
13.12.2005r.
w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Rąbinie do Zespołu Szkół w Rąbinie
Dz. Urz. WZ
z 2006r.
Nr 8
poz. 159
Nr
XXVI/100/2017
z dnia
30.03.2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, na terenie Gminy Rąbino, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.05.2017 r. poz.2050
Nr
VI/40/99
z dnia
25.02.1999r.
w sprawie założenia gimnazjum w Rąbinie
Dz. Urz. WZ
Nr 15
poz. 194
01.09.1999
Nr
XXXV/157/09
z dnia
30.12.2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanej z budżetu Gminy Rąbino na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla oddziałów przedszkolnych działających przy tych szkołach
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 22
poz. 472
01.01.2010
Nr
XVII/87/2012
z dnia
23.04.2012r.
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia
25.06.2012r.
poz. 1467
01.09.2012
Uchwała Nr
XVIII/93/2012

Rady Gminy Rąbino
z dnia
5 czerwca 2012r.
FINANSE PUBLICZNE
Nr
IV/15/2015
z dnia 25 lutego 2015r.
w sprawie zasad udzielania,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych
Dz. Urz. WZ
z dnia
4.03.2015r.
poz. 677
19.03.2015

Uchwała Nr VII.62.K.2015
Kolegium RIO w Szczecinie
z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie: stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/15/2015
Nr
XXVI/104/2017
z dnia
30.03.2017r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Rąbino i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Dz. Urz. WZ
z dnia 12.04.2017r.
poz. 1623
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr
IX/46/2011
z dnia
02.08.2011r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 120
poz. 2170
28.10.2011
HANDLOWE PRAWO
Nr
X/57/2011
z dnia
29.09.2011r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i wkładów Gminy Rąbino do spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 140
poz. 2626
16.12.2014
Nr
XVII/86/2012
z dnia
23.04.2012r.
w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia
24.05.2012r.
Ppoz. 1154
08.06.2012
Nr
XXXVIII/185/2014
z dnia
29.04.2014 r.
w sprawie określenia zasad cofania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia 13.05.2014 r. poz. 2082
28.05.2014 
KULTURA FIZYCZNA
Nr
XLII/199/2014
z dnia
30.09.2014 r.
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia
13.11.2014 r.
poz. 4477
28.11.2014
NAUCZYCIELE
Nr
XXXV/154/09
z dnia
30.12.2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz. 372
01.09.2009
Nr
XXXV/155/09
z dnia
30.12.2009 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy-Karta nauczyciela oraz pedagogów,psychologów i logopedów
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz.373
01.09.2009
Nr
XXXV/156/09
z dnia
30.12.2009 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz. 374
01.09.2009
Nr
XXXV/153/09
z dnia
30.12.2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz. 371
01.01.2010
NAJEM LOKALI
Nr
VI/29/07
z dnia
01.03.2007 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 50
poz. 755
12.05.2007
Nr
XXIV/112/08
z dnia
30.12.2008 r.
w sprawie zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z 2009 r.
Nr 8
poz. 294
02.04.2009
OCHRONA ZWIERZĄT
Nr
XXVI/103/2017
z dnia
30 marca 2017r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2017
Dz. Urz.
z dnia 08.05.2017r.
poz. 2051
08.05.2017
Nr
XXX/145/05
z dnia
26.08.2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych
Dz. Urz. WZ
Nr 81
poz. 1998
03.11.2005
OPŁATY
Nr
XI/43/2015
z dnia
10.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia jej wysokości
Dz. Urz. WZ
z dnia 19.11.2015r. poz. 4575
01.01.2016
Nr
XXII/95/2008
z dnia
30.09.2008 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Dz. Urz. WZ
Nr 90
poz. 1917
20.11.2008
Nr
XXXVII/174/2010
z dnia
05.03.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Dz. Urz. WZ
Nr 34
poz. 683
22.05.2010
PODATKI
Nr
XXXIII/165/05
z dnia
13.12.2005 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 113
poz. 2452
01.01.2006
Nr
VI/22/2015
z dnia
06.05.2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz. Urz.
z dnia 12.05.2015r.
poz. 1837
12.05.2015
Uchwała nr XII.132.K.2015
Kolegium RIO w Szczecinie
z dnia 25.05.2015r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/22/2015
Uchwała Nr XIII/49/2015
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30.12.2015r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Uchwała Nr XV/55/2016
Rady Gminy Rąbino
z dnia 31.03.2016r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Uchwała Nr XXV/99/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 15.02.2017r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Uchwała Nr XXVI/107/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30.03.2017r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Nr
XI/41/2015
z dnia
10.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Dz. Urz. WZ
z dnia 19.11.2015r. poz. 4573
01.01.2016
Nr
XXX/123/2017
z dnia
30.10.2017 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.11.2017r. poz. 4548
01.01.2018
Nr
XXX/122/2017
z dnia
30.10.2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.11.2017r. poz. 4547
01.01.2018
Nr
XI/61/03
z dnia
05.12.2003 r.
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
Dz. Urz. WZ
Nr 124
poz. 2372
01.01.2004
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Nr
XI/66/99
z dnia
09.09.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z 2000r.
Nr 1
poz. 1
20.01.2000
Nr
XXXV/167/01
z dnia
28.12.2001 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino-obręb geodezyjny Rąbino -część działki nr 194/7
Dz. Urz. WZ
z 2002r.
Nr 3
poz. 75
01.03.2002
Nr
XXXVI/173/02
z dnia
20.02.2002 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino-obręb Lipie-działki nr 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, -obręb Paszęcin-działki nr 1/9, 2/1, 2/2, 6, 7/10, 3/15, 8, -obręb Rzecino-działki nr 52, 35/13
Dz. Urz. WZ
Nr 23
poz. 406
14.05.2002
Nr
VIII/46/03
z dnia
30.06.2003 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino, dla terenów przeznaczonych na zalesienia
Dz. Urz. WZ
Nr 95
poz. 1554
08.11.2003
Nr
VIII/47/03
z dnia
30.06.2003 r.
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino obręb geodezyjny batyń i Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 95
poz. 1555
08.11.2003
Nr
VI/30/2011
z dnia
27.04.2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie biogazowe-gmina Rąbino"
Dz. Urz. WZ
Nr 68
poz. 1212
21.06.2011
Nr
XXXII/155/2013
z dnia
26.09.2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Paszęcin
Dz. Urz. WZ
z dnia
27.11.2013
poz. 4101
12.12.2013
Nr
XXXIV/166/2013
z dnia
28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w okolicy miejscowości Gręzino, Lipie, Liskowo i Paszęcin
Dz. urz. WZ
z dnia
13.01.2014
poz. 155
28.01.2014
Nr
XLIII/206/2014
z dnia
30.10.2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzyce
Dz. Urz. WZ
z dnia 09.12.2014r. poz. 4918
24.12.2014
Uchwała Nr IX/36/2015
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30.09.2015 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino
POMOC SPOŁECZNA
Nr
XXIII/112/2012
z dnia
06.11.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Dz. Urz. WZ
z dnia
13.12.2012r.
poz. 3180
01.01.2013
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Nr
V/27/2011
z dnia
30.03.2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Dz. Urz. WZ
Nr 56
poz. 988
21.05.2011
WYBORY

Nr IX/35/2015
z dnia
30.09.2015 r.
w sprawie: zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
Dz. Urz.
z dnia 20.10.2015r.
poz. 3989
20.10.2015
Nr
XXII/103/2012
z dnia
28.09.2012 r.
w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Dz. Urz. WZ
z dnia
08.11.2012r.
poz. 2389
23.11.2012
Nr
XXII/104/2012
z dnia
28.09.2012 r.
w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.11.2012r.
poz. 2390
23.11.2012
ZABYTKI
Nr
XII/55/07
z dnia
30.10.2007 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków
Dz. urz. WZ
z 2008r.
Nr 13
poz. 235
01.11.2007
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
Nr
XXXII/155/05
z dnia
10.11.2005 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dz. Urz. WZ
z 2006r.
Nr 4
poz. 60
01.01.2006