Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiór aktów prawa miejscowego

Nr uchwały
i data
TematykaSposób podania do publicznej wiadomościData wejścia
w życie
Zmiany wprowadzone
w aktach prawa miejscowego
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
STATUT GMINY
Nr
VI/38/2003
z dnia 11.04.2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 60,
poz. 1092
15.08.2003
Uchwała Nr
XI/65/03
Rady Gminy Rąbino
z dnia
5 grudnia 2003r.
Uchwała Nr
XXXI/148/05

Rady Gminy Rąbino
z dnia
28 września 2005r.
Uchwała Nr
XVII/82/08
Rady Gminy Rąbino
z dnia
17 marca 2008r.
Uchwała
Nr XXVI/117/09

Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 lutego 2009r.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
Nr
V/31/03
z dnia
25.02.2003r.
w sprawie podziału Gminy Rąbino na sołectwa
Dz. Urz. WZ
Nr 31
poz. 461
03.05.2003
STATUTY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Nr
XXVIII/138/05
z dnia
28.06.2005r.
w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 72
poz. 1545
24.09.2005
ALKOHOL
Nr
III/23/02
z dnia
30.12.2002r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rąbino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz. Urz.
z 2003r.
Nr 1
poz. 22
25.01.2003
Nr
III/22/02
z dnia
30.12.2002r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Dz. Urz. WZ
Nr 1
poz. 21
25.01.2003
BUDŻET GMINY
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  23.03.2017r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2016 r.
Dz. Urz.
z dnia 25.10.2017r. poz. 4266
25.10.2017
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  23.03.2016r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2015 r.
Dz. Urz.
z dnia 02.05.2016r. poz. 1777
02.05.2016
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  27.03.2015r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2014 r.
Dz. Urz.
z dnia 05.05.2015r. poz. 1688
05.05.2015
Sprawozdanie Wójta Gminy Rąbino z dnia  21.03.2014r.
z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2013 r.
Dz. Urz.
z dnia 13.05.2014r. poz. 2080
13.05.2014
Nr
XXIV/91/2017
z dnia
30 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2017
Dz. Urz. WZ
z dnia 16.02.2017r.
poz. 758
01.01.2017
Uchwała Nr XXV/98/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 15 lutego 2017
Uchwała Nr XXVI/106/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 marca 2017
Uchwała Nr XXVII/114/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2017
Uchwała Nr XXVIII/117/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 sierpnia 2017
Uchwała Nr XXIX/119/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 27 września 2017
Uchwała Nr XXXI/125/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 listopada 2017
Nr
XIII/47/2015
z dnia
30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2016
Dz. Urz. WZ
z dnia 12.01.2016r.
poz. 161
01.01.2016
Uchwała Nr XIV/50/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 24 lutego 2016
Uchwała Nr XV/59/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 31 marca 2016
Uchwała Nr XVI/61/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 kwietnia 2016
Uchwała Nr XVIII/69/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2016
Uchwała Nr XIX/73/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 31 sierpnia 2016
Uchwała Nr XX/75/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 września 2016
Uchwała Nr XXI/79/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 03 listopada 2016
Uchwała Nr XXII/83/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 listopada 2016
Uchwała Nr XXIII/85/2016

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2016
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Nr
XVIII/65/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino"
Dz. Urz.
z dnia 22.07.2016r.
poz. 3012
05.08.2016
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr P-1.4131.166.2016.AB
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 19 lipca 2016r.
w sprawie uchwały
Nr XVIII/65/2016
Uchwała Nr XXVII/110/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2017
ODPADY KOMUNALNE
Nr
XXVII/108/2017
z dnia
29.06.2017 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rąbino
Dz. Urz.
z dnia 28.07.2017r.
poz. 3327
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr P-1.4131.279.2017.AB
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 17 lipca 2017r.
w sprawie uchwały
Nr XXVII/108/2017
Nr
XVIII/66/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
Dz. Urz.
z dnia 04.07.2016r.
poz. 2634
18.07.2016
Nr
XVIII/67/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz.
z dnia 04.07.2016r.
poz. 2635
18.07.2016
Nr
XVIII/68/2016
z dnia
29.06.2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rąbino i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz.
z dnia 28.07.2016r.
poz. 3062
11.08.2016
Uchwała Nr XXVII/109/2017

Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 czerwca 2017
Nr
XXIV/118/2012
z dnia
04.12.2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
Dz. Urz.
z dnia 10.01.2013r.
poz. 139
01.07.2013
DODATKI MIESZKANIOWE
Nr
XII/71/03
z dnia
30.12.2003r.
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy obliczaniu dodatków mieszkaniowych
Dz. Urz. WZ
z 2004 r.
Nr 6
poz. 114
08.02.2004
DOŻYWIANIE
Nr
XXXVII/181/2014
z dnia
28.03.2014 r.
w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Dz. Urz. WZ
z dnia 8.04.2014r.
poz. 1560
23.04.2014
DROGI PUBLICZNE
Nr
XXXIX/131/09
z dnia
05.06.2009r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z 2009 r.
Nr 62
Poz. 1665
23.09.2009
EDUKACJA
Nr
XXV/97/2017
z dnia
15.02.2017 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z form wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia 16.03.2017 r. poz.1176
Nr
XXXIII/170/05
z dnia
13.12.2005r.
w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Rąbinie do Zespołu Szkół w Rąbinie
Dz. Urz. WZ
z 2006r.
Nr 8
poz. 159
Nr
XXVI/100/2017
z dnia
30.03.2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, na terenie Gminy Rąbino, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.05.2017 r. poz.2050
Nr
VI/40/99
z dnia
25.02.1999r.
w sprawie założenia gimnazjum w Rąbinie
Dz. Urz. WZ
Nr 15
poz. 194
01.09.1999
Nr
XXXV/157/09
z dnia
30.12.2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanej z budżetu Gminy Rąbino na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla oddziałów przedszkolnych działających przy tych szkołach
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 22
poz. 472
01.01.2010
Nr
XVII/87/2012
z dnia
23.04.2012r.
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia
25.06.2012r.
poz. 1467
01.09.2012
Uchwała Nr
XVIII/93/2012

Rady Gminy Rąbino
z dnia
5 czerwca 2012r.
FINANSE PUBLICZNE
Nr
IV/15/2015
z dnia 25 lutego 2015r.
w sprawie zasad udzielania,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych
Dz. Urz. WZ
z dnia
4.03.2015r.
poz. 677
19.03.2015

Uchwała Nr VII.62.K.2015
Kolegium RIO w Szczecinie
z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie: stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/15/2015
Nr
XXVI/104/2017
z dnia
30.03.2017r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Rąbino i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Dz. Urz. WZ
z dnia 12.04.2017r.
poz. 1623
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr
IX/46/2011
z dnia
02.08.2011r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 120
poz. 2170
28.10.2011
HANDLOWE PRAWO
Nr
X/57/2011
z dnia
29.09.2011r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i wkładów Gminy Rąbino do spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 140
poz. 2626
16.12.2014
Nr
XVII/86/2012
z dnia
23.04.2012r.
w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia
24.05.2012r.
Ppoz. 1154
08.06.2012
Nr
XXXVIII/185/2014
z dnia
29.04.2014 r.
w sprawie określenia zasad cofania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia 13.05.2014 r. poz. 2082
28.05.2014 
KULTURA FIZYCZNA
Nr
XLII/199/2014
z dnia
30.09.2014 r.
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rąbino
Dz. Urz. WZ
z dnia
13.11.2014 r.
poz. 4477
28.11.2014
NAUCZYCIELE
Nr
XXXV/154/09
z dnia
30.12.2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz. 372
01.09.2009
Nr
XXXV/155/09
z dnia
30.12.2009 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy-Karta nauczyciela oraz pedagogów,psychologów i logopedów
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz.373
01.09.2009
Nr
XXXV/156/09
z dnia
30.12.2009 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz. 374
01.09.2009
Nr
XXXV/153/09
z dnia
30.12.2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Dz. Urz. WZ
z 2010r.
Nr 19
poz. 371
01.01.2010
NAJEM LOKALI
Nr
VI/29/07
z dnia
01.03.2007 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 50
poz. 755
12.05.2007
Nr
XXIV/112/08
z dnia
30.12.2008 r.
w sprawie zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z 2009 r.
Nr 8
poz. 294
02.04.2009
OCHRONA ZWIERZĄT
Nr
XXVI/103/2017
z dnia
30 marca 2017r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2017
Dz. Urz.
z dnia 08.05.2017r.
poz. 2051
08.05.2017
Nr
XXX/145/05
z dnia
26.08.2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych
Dz. Urz. WZ
Nr 81
poz. 1998
03.11.2005
OPŁATY
Nr
XI/43/2015
z dnia
10.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia jej wysokości
Dz. Urz. WZ
z dnia 19.11.2015r. poz. 4575
01.01.2016
Nr
XXII/95/2008
z dnia
30.09.2008 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Dz. Urz. WZ
Nr 90
poz. 1917
20.11.2008
Nr
XXXVII/174/2010
z dnia
05.03.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Dz. Urz. WZ
Nr 34
poz. 683
22.05.2010
PODATKI
Nr
XXXIII/165/05
z dnia
13.12.2005 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 113
poz. 2452
01.01.2006
Nr
VI/22/2015
z dnia
06.05.2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz. Urz.
z dnia 12.05.2015r.
poz. 1837
12.05.2015
Uchwała nr XII.132.K.2015
Kolegium RIO w Szczecinie
z dnia 25.05.2015r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/22/2015
Uchwała Nr XIII/49/2015
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30.12.2015r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Uchwała Nr XV/55/2016
Rady Gminy Rąbino
z dnia 31.03.2016r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Uchwała Nr XXV/99/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 15.02.2017r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Uchwała Nr XXVI/107/2017
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30.03.2017r.
zmieniająca uchwałę VI/22/2015
Nr
XI/41/2015
z dnia
10.11.2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Dz. Urz. WZ
z dnia 19.11.2015r. poz. 4573
01.01.2016
Nr
XXX/123/2017
z dnia
30.10.2017 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.11.2017r. poz. 4548
01.01.2018
Nr
XXX/122/2017
z dnia
30.10.2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.11.2017r. poz. 4547
01.01.2018
Nr
XI/61/03
z dnia
05.12.2003 r.
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
Dz. Urz. WZ
Nr 124
poz. 2372
01.01.2004
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Nr
XI/66/99
z dnia
09.09.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino
Dz. Urz. WZ
z 2000r.
Nr 1
poz. 1
20.01.2000
Nr
XXXV/167/01
z dnia
28.12.2001 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino-obręb geodezyjny Rąbino -część działki nr 194/7
Dz. Urz. WZ
z 2002r.
Nr 3
poz. 75
01.03.2002
Nr
XXXVI/173/02
z dnia
20.02.2002 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino-obręb Lipie-działki nr 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, -obręb Paszęcin-działki nr 1/9, 2/1, 2/2, 6, 7/10, 3/15, 8, -obręb Rzecino-działki nr 52, 35/13
Dz. Urz. WZ
Nr 23
poz. 406
14.05.2002
Nr
VIII/46/03
z dnia
30.06.2003 r.
w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino, dla terenów przeznaczonych na zalesienia
Dz. Urz. WZ
Nr 95
poz. 1554
08.11.2003
Nr
VIII/47/03
z dnia
30.06.2003 r.
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino obręb geodezyjny batyń i Rąbino
Dz. Urz. WZ
Nr 95
poz. 1555
08.11.2003
Nr
VI/30/2011
z dnia
27.04.2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie biogazowe-gmina Rąbino"
Dz. Urz. WZ
Nr 68
poz. 1212
21.06.2011
Nr
XXXII/155/2013
z dnia
26.09.2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Paszęcin
Dz. Urz. WZ
z dnia
27.11.2013
poz. 4101
12.12.2013
Nr
XXXIV/166/2013
z dnia
28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino w okolicy miejscowości Gręzino, Lipie, Liskowo i Paszęcin
Dz. urz. WZ
z dnia
13.01.2014
poz. 155
28.01.2014
Nr
XLIII/206/2014
z dnia
30.10.2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzyce
Dz. Urz. WZ
z dnia 09.12.2014r. poz. 4918
24.12.2014
Uchwała Nr IX/36/2015
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30.09.2015 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino
POMOC SPOŁECZNA
Nr
XXIII/112/2012
z dnia
06.11.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Dz. Urz. WZ
z dnia
13.12.2012r.
poz. 3180
01.01.2013
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Nr
V/27/2011
z dnia
30.03.2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Dz. Urz. WZ
Nr 56
poz. 988
21.05.2011
WYBORY

Nr IX/35/2015
z dnia
30.09.2015 r.
w sprawie: zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
Dz. Urz.
z dnia 20.10.2015r.
poz. 3989
20.10.2015
Nr
XXII/103/2012
z dnia
28.09.2012 r.
w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Dz. Urz. WZ
z dnia
08.11.2012r.
poz. 2389
23.11.2012
Nr
XXII/104/2012
z dnia
28.09.2012 r.
w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz. Urz. WZ
z dnia 08.11.2012r.
poz. 2390
23.11.2012
ZABYTKI
Nr
XII/55/07
z dnia
30.10.2007 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków
Dz. urz. WZ
z 2008r.
Nr 13
poz. 235
01.11.2007
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
Nr
XXXII/155/05
z dnia
10.11.2005 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dz. Urz. WZ
z 2006r.
Nr 4
poz. 60
01.01.2006