Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie wypisów,wyrysów i zaświadczeń z planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierający określenie terenu na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Opłaty:

 1. Wysokość opłaty wnoszonej łącznie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia – 17,00 zł,
 2. Wysokość opłaty o wydanie wypisu i wyrysu z planu:
  - od wypisu :
     a. do 5 stron -30,00 zł
     b. powyżej 5 stron – 50,00 zł
  - od wyrysu:
    a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -20,00zł
     b. nie więcej niż 200,00 zł
 1. opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Rąbino:
  PBS Świdwin 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001
 2. zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych pokój nr 15 tel. (0-94) 36 43 347 lub 36 43 538.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino

23 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino

51 KBPobierzPodgląd pliku