Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 2. 2 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – na jednym egzemplarzu propozycja zagospodarowania.

Opłata skarbowa:

 1. od wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107zł,
 2. opłata za pełnomocnictwo: 17zł,
 3. opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Rąbino:
  PBS Świdwin 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001
 4. nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 5. zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych pokój nr 15 tel. (0-94) 36 43 347 lub 36 43 538.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

47 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

86 KBPobierzPodgląd pliku