Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 2. 2 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – na jednym egzemplarzu propozycja zagospodarowania.

Opłata skarbowa:

 1. od wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107zł,
 2. opłata za pełnomocnictwo: 17zł,
 3. opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Rąbino:
  PBS Świdwin 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001
 4. nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 5. zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych pokój nr 15 tel. (0-94) 36 43 347 lub 36 43 538.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

47 KBPobierz

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

86 KBPobierz