Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich,
 3. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 4. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren inwestycji wraz terenami przyległymi (jeśli dla tego terenu został uchwalony), nie dotyczy uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
 6. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłata skarbowa:

 1. od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205zł,
 2. opłata za pełnomocnictwo: 17zł,
 3. opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Rąbino:
  PBS Świdwin 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001
 4. zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii-wystąpienia o uzgodnienia wstrzymują bieg terminu. Inwestycje skomplikowane mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko : podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych pokój nr 15 tel. (0-94) 36 43 347 lub 36 43 538.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

39 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

83 KBPobierzPodgląd pliku