Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu), niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystywana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Gminy Rąbino (zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy) jest przestrzeganie poniższych warunków:

  1. informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tak aby informacja ta była widoczna;
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  4. ponownego wykorzystywania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

Wójt Gminy Rąbino nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;
  2. rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

Warunki udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania zostały określone w zarządzeniu Nr 51/2012 Wójta Gminy Rąbino z dnia  12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. poz. 94).

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacja publiczna wytworzona w Urzędzie Gminy Rąbino  udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd Gminy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy określaniu łącznej wysokości opłaty stosuje się cennik opłat stosowanych przy udostępnianiu informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępniania – załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2012 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie.

W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania do decyzji stosuje się co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późń. zm.) z tym, że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębnych ustaw (art. 23g ust. 8. ustawy).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

169 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

156 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie

113 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

87 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

56 KBPobierzPodgląd pliku