Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu), niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystywana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Gminy Rąbino (zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy) jest przestrzeganie poniższych warunków:

  1. informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tak aby informacja ta była widoczna;
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  4. ponownego wykorzystywania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

Wójt Gminy Rąbino nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;
  2. rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

Warunki udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania zostały określone w zarządzeniu Nr 51/2012 Wójta Gminy Rąbino z dnia  12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. poz. 94).

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacja publiczna wytworzona w Urzędzie Gminy Rąbino  udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd Gminy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy określaniu łącznej wysokości opłaty stosuje się cennik opłat stosowanych przy udostępnianiu informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępniania – załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2012 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie.

W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania do decyzji stosuje się co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późń. zm.) z tym, że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębnych ustaw (art. 23g ust. 8. ustawy).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

169 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

156 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie

113 KBPobierz

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

87 KBPobierz

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

56 KBPobierz