Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.

Wnioskodawca        

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnieni;
  • w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

Opłaty           

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii:

    a) czarno-białej w formacie:

        - A 4 – 0,50 zł/odbitka*,

        - A 3 - 1,00 zł/odbitka*,  

    b) kolorowej w formacie :

       - A 4 - 2 zł/odbitka*;

2) koszt wydruku:

   a) czarno-białego w formacie  A 4 – 0,50 zł/za stronę*;

   b) kolorowego w formacie A 4 – 2 zł/za stronę*;

3) utworzenie elektronicznej kopii dokumentu (skanowanie)- 1,00 zł/odbitka;

4) zapis na jednej:

    a) płycie CD/DVD wraz z nośnikiem -3,00 zł,

    b) dyskietce 3,5” wraz z nośnikiem- 2,00 zł;

5) Przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową- według cennika usług Poczty Polskiej S.A.;

6) Przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską- według cennika usług firm świadczących usługi kurierskie;

7) Przesłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu- wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłki i kosztu połączenia telefonicznego wg cennika operatora usług.

W przypadku gdy wysokość w/w opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Miejsce składania dokumentów     

adres korespondencyjny:
Urząd Gminy Rąbino
Rąbino 27
78-331 Rąbino

Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

  • art. 1 do 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Dz. U. 153, poz. 1271),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 267 ).

Tryb odwoławczy    

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

169 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie

113 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

81 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

37 KBPobierzPodgląd pliku