Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.

Wnioskodawca        

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnieni;
  • w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

Opłaty           

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii:

    a) czarno-białej w formacie:

        - A 4 – 0,50 zł/odbitka*,

        - A 3 - 1,00 zł/odbitka*,  

    b) kolorowej w formacie :

       - A 4 - 2 zł/odbitka*;

2) koszt wydruku:

   a) czarno-białego w formacie  A 4 – 0,50 zł/za stronę*;

   b) kolorowego w formacie A 4 – 2 zł/za stronę*;

3) utworzenie elektronicznej kopii dokumentu (skanowanie)- 1,00 zł/odbitka;

4) zapis na jednej:

    a) płycie CD/DVD wraz z nośnikiem -3,00 zł,

    b) dyskietce 3,5” wraz z nośnikiem- 2,00 zł;

5) Przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową- według cennika usług Poczty Polskiej S.A.;

6) Przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską- według cennika usług firm świadczących usługi kurierskie;

7) Przesłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu- wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłki i kosztu połączenia telefonicznego wg cennika operatora usług.

W przypadku gdy wysokość w/w opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Miejsce składania dokumentów     

adres korespondencyjny:
Urząd Gminy Rąbino
Rąbino 27
78-331 Rąbino

Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

  • art. 1 do 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Dz. U. 153, poz. 1271),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 267 ).

Tryb odwoławczy    

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rąbino.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

169 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie

113 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

81 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

37 KBPobierz