Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Rąbino.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Gminy Rąbino na platformie ePUAP


UWAGA:
W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Rąbino za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
  • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

sekretariat@rabino.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP

  • Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:15 – 15:15 do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Rąbino Nr 27 następujących nośnikach danych

- Dyskietka 1,44MB
- Pamięć masowa USB1.1, 2.0 lub 3.0
- Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.