Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Rąbino-o bezwzględnym obowiązku przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Wójt Gminy Rąbino przypomina mieszkańcom miejscowości położonych na terenie gminy, w których jest wybudowana kanalizacja sanitarna o bezwzględnym obowiązku przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. Uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą obowiązku będzie skutkować wydaniem decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz nałożeniem sankcji w postaci kary grzywny.

 

                                                                   Wójt Gminy Rąbino

                                                                 mgr Krzysztof Majewski