Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Rąbino-o bezwzględnym obowiązku przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Wójt Gminy Rąbino przypomina mieszkańcom miejscowości położonych na terenie gminy, w których jest wybudowana kanalizacja sanitarna o bezwzględnym obowiązku przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. Uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą obowiązku będzie skutkować wydaniem decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz nałożeniem sankcji w postaci kary grzywny.

 

                                                                   Wójt Gminy Rąbino

                                                                 mgr Krzysztof Majewski